پلی ران | پلی خزر لیست کالاها

عنوان تصویر قیمت عادی(تومان) قیمت شگفت انگیز(تومان)
کمربند پلی اتیلن 1.2 × 32 میلیمتر (پلی ران) کمربند پلی اتیلن 1.2 × 32 میلیمتر (پلی ران) 5339 5339
کمربند پلی اتیلن 3.4 × 25 میلیمتر (پلی ران) کمربند پلی اتیلن 3.4 × 25 میلیمتر (پلی ران) 3750 3750
کمربند پلی اتیلن 1.2 × 25 میلیمتر (پلی ران) کمربند پلی اتیلن 1.2 × 25 میلیمتر (پلی ران) 3750 3750
کمربند پلی اتیلن 1.2 × 20 میلیمتر (پلی ران) کمربند پلی اتیلن 1.2 × 20 میلیمتر (پلی ران) 3488 3488
مغزی پلی اتیلن 2 اینچ (پلی ران) مغزی پلی اتیلن 2 اینچ (پلی ران) 10775 10775
مغزی پلی اتیلن 1.2 1 اینچ (پلی ران) مغزی پلی اتیلن 1.2 1 اینچ (پلی ران) 6704 6704
مغزی پلی اتیلن 1.4 1 اینچ (پلی ران) مغزی پلی اتیلن 1.4 1 اینچ (پلی ران) 5640 5640
مغزی پلی اتیلن 1 اینچ (پلی ران) مغزی پلی اتیلن 1 اینچ (پلی ران) 4093 4093
مغزی پلی اتیلن 3.4 اینچ (پلی ران) مغزی پلی اتیلن 3.4 اینچ (پلی ران) 2478 2478
مغزی پلی اتیلن 1.2 اینچ (پلی ران) مغزی پلی اتیلن 1.2 اینچ (پلی ران) 1261 1261